Telefon 020-15 01 02   Måndag till fredag kl. 9-15

Resevillkor

Avtals- och resevillkor
Allians Resor AB (agent) förmedlar reser på uppdrag av Riis Reisen AG (researrangör) enligt nedanstående villkor.

För avtal gäller lagen om paketresor. Nedanstående separata resevillkoren ersätter och kompletterar konsumentverkets allmänna resevillkor.

Registrering och betalning
Registrering för en resa kan antingen ske skriftligen eller muntligen hos Allians Resor på tel. 020-15 01 02. Resan kan även beställas på www.alliansresor.se. Vill du få en tryckt bekräftelse via post så tillkommer det en extra avgift på 40 kr i portokostnad.
Antalet platser är begränsade och därför ligger det alltid i ditt eget intresse att registrera dig så tidigt som möjligt.
Senast 8 dagar efter registrering betalas en deposition på 20 % av priset plus eventuell avbeställningsförsäkring. Det resterande beloppet betalas 42 dagar innan avresa för resor i Europa och 63 dagar innan avresa för resor utanför Europa.
Betalning av deposition och restbelopp sker uteslutande via bankgiro.

Resedeltagarens ansvar
Varje enskild resedeltagare måste i alla avseenden kunna ta hand om sig själv. Personer med svårigheter att gå och som eventuellt tar med sig en rullator måste också ha en medföljande ledsagare.
Möter resedeltagaren inte upp i rätt tid / uteblir eller inte kan delta på grund av glömt eller ogiltigt pass så kan man inte förvänta sig någon ersättning.
Resedeltagaren ska upplysa Allians Resor om korrekt namn enligt pass.
På resor som kräver visum är deltagare som inte är svenska medborgare själva ansvariga för att söka information om gällande krav för personens aktuella hemland avseende inresa i aktuellt visumkrävande land.
Deltagare utan svenskt pass ska informera Allians Resor om detta i samband med beställning av en resa.
Resedeltagaren ska följa chaufförens / reseledarens instruktioner och se till att bagage o.d. står på korrekt plats enligt anvisningar. Resedeltagaren ansvarar själv för eventuella skador som orsakas på grund av åsidosättande av chaufförens / reseledarens instruktioner. Åsidosätts Allians Resors, chaufförens eller reseledarens instruktioner i betydande grad så kan resedeltagaren förvisas och hemresa sker på egen bekostnad.
Allians Resor kan inte hållas ansvarig för resedeltagare som förvisas från hotell o.d. på grund av åsidosättande av hotellets regler.
Chaufför eller reseledare kan under resans gång ge särskilda instruktioner åt resedeltagaren som på grund av t.ex. hygien och beteende är en olägenhet för andra resedeltagare.
Är du en storväxt person och reser på egen hand så bör du fråga Allians Resor om sätesbredd före avresa.
Resedeltagaren ansvarar själv för personliga tillhörigheter oavsett om de är inlåsta i buss, flyg, hotell eller dylikt.
Varje enskild resedeltagare ansvarar själv för att känna till gällande tullbestämmelser.

Inställd eller ändad resa av Allians Resor
En resa kan ställas in om det inte finns tillräckligt många deltagare. Vid inställd resa ersätts hela det inbetalda beloppet. Allians Resor är förpliktigade till att inom 20 dagar före avresa meddela resedeltagarna om detta förutsatt att det inte är en plötsligt uppstånden situation.
Allians Resor förbehåller sig rätten att ändra en resa om tvingande omständigheter gör detta nödvändigt som exempelvis vid omläggning av en resrutt, förändringar av logi samt flytt av gäster till annat hotell med samma standard. Vi accepterar i övrigt inte klagomål om olika rumsstandarder. Allians Resor kan därutöver under resans gång ändra ordningsföljden och sammansättningen av lokala utflykter.
Vid inställd eller ändrad föreställning eller namngiven solist så återbetalar Allians Resor samma belopp som aktuellt opera-, balett- eller konserthus kommer att återbetala.
Allians Resor är inte skyldiga till ytterligare återbetalning av resans pris.
Allians Resor kan under vissa förutsättningar höja eller sänka resans pris. Ändringen måste grundas på väsentliga förändringar av valutakurser, skatter, avgifter, nya skatter och / eller avgifter, höjd bränslekostnad och dylikt. Prisändringar kommer att meddelas så snart som möjligt och senast 20 dagar före avresa. Allians Resor kan däremot aldrig höja priset på en resa med mer än 8 %. Om dessa villkor inte efterlevs så kan resedeltagaren avbeställa resan utan kostnad.
Påstigningsplaner och -tider samt hemkomsttider är vägledande och berättigar inte till en prissänkning på grund av eventuella förseningar / ändringar. I händelse av alltför få registreringar på en uppsamlingsplats kan Allians Resor anvisa en alternativ uppsamlingsplats mot betalning av biljett för kollektivtrafik.

Resedeltagarens ändring eller avbeställning
Bussresor: Ändring av resedokument som namn- och rumsändringar kan ske utan kostnad fram tills avresedag. Eventuellt visumförvärv o.d. åligger den nya resedeltagaren.
Ändring av påstigningsplats kan ske fram tills 14 dagar före avresa. Ändring av avresedatum kan ske fram tills 60 dagar före avresa utan kostnad. Därefter anses ändringen av avresedatum för att vara en av- och nybeställning.
Flygresor: Namnändringar är efter utfärdandet av biljetter vanligtvis föremål för ändringsavgifter som beror på aktuellt flygbolag.

Resedeltagarens avbeställning utan avbeställningsförsäkring (resor inom Europa)
Fram till 42 dagar före avresa går 20 % av resans pris förlorad.
Fram till 21 dagar före avresa går 50 % av resans pris förlorad.
Senare avbeställningar än 21 dagar före avresa medför att fullt inbetalt belopp går förlorat.

Resedeltagarens avbeställning utan avbeställningsförsäkring (utomeuropeiska resor)

Fram till 60 dagar före avresa går depositionen förlorad.
Fram till 30 dagar före avresa går 50 % av resans pris förlorad.
Senare avbeställningar än 30 dagar före avresa medför att fullt inbetalt belopp går förlorat.

Avbeställningsförsäkring
Allians Resor rekommenderar att man tecknar en avbeställningsförsäkring. Försäkringen ska beställas tillsammans med resan och täckningen är enligt reseförsäkringens produktdokumentation.
Om resenären avbeställer sin resa och avbeställningen täcks enligt produktdokumentationen så återbetalas det inbetalda belopp minus försäkringspremien. Allians Resor ska informeras så snart som händelsen inträffar. Utgifter för medicinsk och annan dokumentation står försäkringstagaren för.

Särskilda omständigheter

Resans pris
Resans pris inkluderar de nämnda tjänsterna för resan samt utökad ansvarsförsäkring.

Samtycke
Vid resebeställning ger man sitt samtycke till att Allians Resor får lagra deltagarnas personuppgifter och efterföljande kontakta resedeltagaren muntligen och skriftligen. Uppgifterna delas aldrig med obehöriga tredje parter och samtycket kan när som helst återkallas genom att kontakta Allians Resor.

Transferbussar
Transferbussar har vanligtvis lägre standard än själva resebussen och detta berättigar inte till prisavdrag. Platsreservationer gäller inte för transferbussar och detta berättigar inte heller till prisavdrag.

Bagage
Varje enskild deltagare ansvarar för sitt eget bagage. Allians Resor ansvarar inte för skadat eller förlorat bagage. Allians Resor rekommenderar resväskor av hårdplast.

Reservationer
Med förbehåll för tryckfel och felaktiga resepriser.

Rökning
Rökning är inte tillåtet i bussen - varken för deltagare eller personal.

Borttappade föremål
Om man vill få hjälp att hitta föremål som gått förlorade under resan så beräknas en administrationsavgift på 140 kr plus eventuell fraktavgift.

Visum
Ändringar av visumregler bär resedeltagaren själv risken för och Allians Resor ansvarar inte för detta.

Researrangören
Researrangör för alla resor som tillhandahålls av Allians Resor är Riis Reisen AG, Schneitstrasse 24, CH-6315 Oberägeri.

Resegaranti
Allians Resor ställer även lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

Klagomål
Klagomål av alla slag över fysiska förutsättningar och personal ska genast lämnas in till ansvarig chaufför / reseledare. Chaufför / reseledare kommer omedelbart att försöka lösa problemet. Sker detta inte i adekvat omfång ska man genast och under resans gång lämna in en skriftlig rapport till reseledare / chaufför.
Om detta inte är möjligt ska klagomålet genast skickas skriftligen till Allians Resor. Rättsliga ärenden i relation till Allians Resor styrs av dansk lag. Domstol för rättsliga ärenden är: Rätten i Holstebro.
Har man under resan inte lämnat in en klagomålsrapport till reseledare / chaufför så bortfaller normalt eventuell rätt till ekonomisk kompensation.
Klagomål hanteras av återförsäljaren Allians Resor på vägnar av arrangören Riis Reisen AG.

 

 10.09 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter och tips från vår resevärld.

Gruppresor